קול קורא ליצירת לוגו וסלוגן לחגיגות ה-130 לרחובות

מועדים

תאריך יום שעה הזמנת כרטיס
28.11.19 ה' 15:00
קול קורא ליצירת לוגו וסלוגן לחגיגות ה-130 לרחובות

עיריית רחובות והחברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש בע"מ, החלו את ההכנות לקראת חגיגות שנת ה- 130 לעיר. 

במסגרת זו נבקש לקבל הצעות מקוריות ליצירת לוגו וסלוגן אשר ילוו את כלל הפרסומים והאירועים של החגיגות לאורך השנה.
על הלוגו להיות צבעוני, ולבטא את המאורע החגיגי ואת רוחה ואופיה של העיר. 
על הסלוגן לכלול חשיבה קריאייטיבית ולהיות קצר וקליט.
המציעים מתבקשים לשלוח את ההצעות על גבי קבצי PDF פתוחים ונגישים באמצעות דוא"ל לכתובת: dover@rehovot.muni.il, עד יום חמישי, ה-28.11.19 בשעה 15:00 (ניתן לשלוח הצעות הכוללות רק לוגו או רק סלוגן).

בעבור הלוגו ובעבור הסלוגן שיבחרו בלבד, ישולם תשלום חד פעמי של 2,000 ₪ (אלפיים שקלים חדשים), לכל אחד בנפרד (להלן: "התמורה").

מעבר לתמורה כנ"ל, לא ישולמו תמלוגים ו/או הוצאות ו/או כל תמורה נוספת בגין הכנתם ו/או השימוש אשר יבוצע בלוגו ובסלוגן הנבחרים, והעירייה ו/או החברה העירונית תוכלנה לבצע בהם כל שימוש שהוא, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.

העירייה והחברה העירונית אינן מתחייבות לקבל את ההצעה ללוגו ולסלוגן כאחת, וייתכן כי תקבל הצעה אחת ללוגו והצעה אחרת לסלוגן.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור באף אחת מבין ההצעות שיוגשו.

הצעה שלא תיבחר לא תשולם כל תמורה בעדה והיא תושב לבעליה.

מובהר כי ככל שתופנה לעירייה ו/או לחברה העירונית טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר העתקה ו/או גניבה וכיו"ב של הלוגו ו/או הסלוגן אשר יועברו לידיהן מכוח קול קורא זה, אזי המציע אשר העביר לידי העירייה את הלוגו ו/או הסלוגן כנ"ל, יישא במלוא האחריות והחיובים הנוגעים לכך.

מובהר, כי החברה שומרת על זכותה להתקשר עם כל בעל מקצוע רלוונטי בהמשך, לרבות לצורך ביצוע שינויים בלוגו הנבחר, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענין. 

המציעים נדרשים לצרף להצעתם טופס אישור שימוש בסלוגן ו/או בלוגו, כשהוא חתום על-ידם בחתימה מחייבת. 

בברכה,

ח"מ עודד עמרם
יו"ר ועדת ההיגוי לחגיגות ה-130

דורון מילברג
מנכ"ל עיריית רחובות