מכרז פומבי מס' 3/2020 - לאספקת שירותי ניקיון עבור מתחם היכל התרבות בעיר רחובותהנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע

מסמך הבהרות ו/או שינויים למכרז פומבי מס' 3/2020

 מועד אחרון להגשת הצעות: יום ד’, 02.09.2020 עד השעה 15:00