מכרז פומבי מס' 3/2020 - לאספקת שירותי ניקיון עבור מתחם היכל התרבות בעיר רחובות - הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע